Notices

  • स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष (आंशिक र मौका) परिक्षाको परिक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना । (February 19, 2020, 7:54 am)

  • बि बि एम / बि बि ए (प्रथम, तेश्रो, पाचौ र सातौ) सेमेस्टरको परिक्षा फाराम खुलेको सम्बन्धि सूचना । (February 18, 2020, 7:06 am)

  • एम एड दोश्रो सेमेस्टर (नियमित र आंशिक) को परिक्षा फाराम खुलेको सम्बन्धि सूचना । (February 17, 2020, 6:46 am)

  • एम ए दोश्रो र चौथो सेमेस्टरको परिक्षा फाराम खुलेको सम्बन्धि सूचना । (February 7, 2020, 11:29 am)

  • स्नातक तह ४ वर्षे र ३ वर्षे तेस्रो वर्षको मौका समेत परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना (February 2, 2020, 11:16 pm)

  • एम बि एस चौथौ र दोश्रो सेमेस्टरको परिक्षा फाराम खुलेको सम्बन्धि सूचना । (January 26, 2020, 8:05 am)

  • स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको आंशिक र मौका परिक्षाको फारम म्याद बढाएको सम्बन्धि सूचना । (January 26, 2020, 7:55 am)

  • स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको आंशिक र मौका परिक्षा समेतको फारम खुलेको सम्बन्धि सूचना । (December 29, 2019, 8:39 am)

  • ,