खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक पदहरूको कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी ज्ञानको प्र || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक पदहरूको कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी ज्ञानको प्र

खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक पदहरूको कम्प्युटर प्रयोग सम्वन्धी ज्ञानको प्रश्न,