बि.बि.एम./बि.बि.ए.तर्फ दोश्रो, चौथो र छैठौ सेमेस्टर तथा एम.बि.एस.तर्फ तेश्रो सेमेस्टरको स्थगित परिक्षा पुन:संचालन हुने सम्बन्धि सूचना। || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

बि.बि.एम./बि.बि.ए.तर्फ दोश्रो, चौथो र छैठौ सेमेस्टर तथा एम.बि.एस.तर्फ तेश्रो सेमेस्टरको स्थगित परिक्षा पुन:संचालन हुने सम्बन्धि सूचना।,