स्नातक तह प्रथम वर्षको परिक्षा र रजिस्ट्रेसन फाराम तथा स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्षको परिक्षा फाराम अर्को सूचना नभयसम्मको लागि स्थगित सम्बन्धी सूचना। || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

स्नातक तह प्रथम वर्षको परिक्षा र रजिस्ट्रेसन फाराम तथा स्नातकोत्तर तह दोश्रो वर्षको परिक्षा फाराम अर्को सूचना नभयसम्मको लागि स्थगित सम्बन्धी सूचना।,