एम.बि.एस.प्रथम सेमेस्टरको आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना । || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

एम.बि.एस.प्रथम सेमेस्टरको आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।,