स्नातक तह तर्फ ४ वर्षे र ३ वर्षे तृतिय वर्षको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना । || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

स्नातक तह तर्फ ४ वर्षे र ३ वर्षे तृतिय वर्षको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना ।,