बि.बि.ए.प्रथम र तेश्रो सेमेस्टरको आन्तरिक परिक्षा सम्बन्धि सूचना । || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

बि.बि.ए.प्रथम र तेश्रो सेमेस्टरको आन्तरिक परिक्षा सम्बन्धि सूचना ।,