बि बि एम / बि बि ए (प्रथम, तेश्रो, पाचौ र सातौ) सेमेस्टरको परिक्षा फाराम खुलेको सम्बन्धि सूचना । || Trivbhuvan Multiple Palpa, Nepal

बि बि एम / बि बि ए (प्रथम, तेश्रो, पाचौ र सातौ) सेमेस्टरको परिक्षा फाराम खुलेको सम्बन्धि सूचना ।

[View Here],